Thema's - Circulariteit

Pijlers Circulariteit

Om het programma circulariteit in een rap tempo vorm te geven heeft DGBC de Programmaraad Circulariteit opgericht. Deze programmaraad bestaat op dit moment uit diverse invloedrijke marktpartijen die zich volop inzetten om circulariteit in de gebouwde omgeving meetbaar en inzichtelijk te maken. De leden van de Programmaraad zijn aanjagers in woord én daad. Dat laten ze niet alleen zien door het gesprek aan te gaan met overheid, branchegenoten en klanten, maar ook in het delen van kennis en visie.

Het programma richt zich op drie pijlers die de fundering vormen voor het gezamenlijk uit te dragen beleid.

 1. Meetbaar maken 
 2. Veranderingen naar een circulaire (bouw)economie 
 3. Toepasbaar maken (voor hele bouwkolom)

Pijler 1: Meetbaar maken

Het doel van deze pijler is het identificeren van indicatoren die helpen in het verder concretiseren en toepassen van circulariteit in de gehele bouwkolom. Duidelijkheid helpt de markt. Ook om invulling te geven aan bijvoorbeeld de doelstelling om 100% circulair te zijn in 2050. Een belangrijke vraag daarbij is: hoe krijgt circulariteit een plek in de gehele bouwopgave? Om hier antwoorden op te krijgen wordt deze pijler verder uitgediept aan de hand van twee stromen:

 1. Er wordt een eenduidig statement ontwikkeld over circulariteit.
 2. Daarnaast worden er indicatoren geïdentificeerd, die circulariteit steeds een stapje concreet, meetbaar en toepasbaar maken. 

Pijler 2: Veranderingen naar een circulaire (bouw)economie

DGBC heeft als doel om de barrières naar een circulaire bouweconomie inzichtelijk en bespreekbaar te maken en daar vervolgens ook oplossingen voor aan te dragen. Een haalbare businesscase is voor de markt essentieel, met oog voor verschillende businessmodellen. Dit is een uitdaging voor de gehele bouwketen, en dus niet individueel op te lossen. DGBC speelt binnen deze pijler een belangrijke rol in de verbinding tussen de verschillende partijen.

De barrières die daarbij om de hoek komen kijken, zijn te vinden in de hoek van fiscaliteit, wet- en regelgeving, contractering, financiering en opdrachtgeverschap. Door best practices uit de praktijk te delen, kunnen deze barrières worden weggenomen of vergemakkelijkt. Grofweg worden deze barrières opgedeeld in twee stromen.

 1. Financieel/Businesscase (waarderen, financieren, en businessmodellen).
 2. Juridisch/Regelgeving (fiscaal, juridisch, opdrachtgeverschap).

Pijler 3: Toepasbaar maken

Het hoofddoel van de derde pijler is het verbreden van de circulaire bouwoplossingen naar de gehele bouwsector. Het accent ligt nu voornamelijk op bouwkundige innovaties en circulaire ontwikkelingen in de nieuwbouw (en sloop). De bouwkolom bestaat echter uit veel meer elementen, waardoor DGBC het noodzakelijk acht om daar aandacht te besteden.


Gekoppeld aan bijvoorbeeld de layers van Brand en de BREEAM-NL labels zien we kansrijke mogelijkheden door het verder concretiseren van circulariteit naar:


 1. Het beheer en gebruik van gebouwen (via BREEAM-NL In-Use);
 2. Gebied (Site) en gebiedsontwikkeling;
 3. Installaties (Services);
 4. Informatie rondom circulaire producten;
 5. Toepassen van hernieuwbare materialen (biobased, houtbouw).

Laatste nieuws

Maak kennis met onze nieuwe partner ParkBee

Maak kennis met onze nieuwe partner ParkBee

Geef je feedback op Circular Buildings - meetmethodiek losmaakbaarheid

Geef je feedback op Circular Buildings - meetmethodiek losmaakbaarheid

Meer aandacht voor toxiciteit essentieel in transitie naar circulaire bouweconomie

Meer aandacht voor toxiciteit essentieel in transitie naar circulaire bouweconomie